December 2022

Previous: Nov Next: Jan 2023

Continue Reading... December 2022

November 2022

Previous: Oct Next: Dec

Continue Reading... November 2022

October 2022

Previous: Sept Next: Nov

Continue Reading... October 2022

September 2022

Previous: August Next: Oct

Continue Reading... September 2022

August 2022

Previous: July Next: Sept

Continue Reading... August 2022

July 2022

Previous: June Next: August

Continue Reading... July 2022

June 2022

Previous: May Next: July

Continue Reading... June 2022

May 2022

Previous: April Next: June

Continue Reading... May 2022

April 2022

Previous: March Next: May

Continue Reading... April 2022

MMC Gudhipadawa

चैत्रात उभा तो आद्य दिन, पाऊले वळती मग त्या रामजन्माकडे.उभे करोनी मांगल्य ते दारी, कर जोडी जग त्या गुढीपुढे.सौख्याची साडी झुले, होई जन सारे आनंदात…

Continue Reading... MMC Gudhipadawa